Τα ΚαλύτεραΣυμβόλαιαΕξόρυξηςBitcoinστο Cloud, ΑξιολογήσειςκαιΣυγκρίσεις

Τι είναι Εξόρυξη Bitcoinστο Cloud;

ΗεξόρυξηBitcoinστοcloud, γνωστήκαιωςcloudhashing, επιτρέπειστουςχρήστεςνααγοράζουν δυναμικό εξόρυξηςBitcoin χρησιμοποιώνταςδιαθέσιμο υλικό σε κέντρα δεδομένων.

Δύοπάροχοι, οιHashflareκαιGenesisMining, προσφέρουν τα συγκεκριμένα συμβόλαια εδώ και αρκετάχρόνια.

ΗεξόρυξηστοcloudδίνειτηδυνατότητασεκάποιοννακερδίζειBitcoinχωρίς να χρειάζεται υλικό ή λογισμικό για την εξόρυξή τους, χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ή υπολογιστικής δύναμης και χωρίς άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περίπτωση μιας μη διαδικτυακής εφαρμογής.

ΗεξόρυξηBitcoinστοcloudήcloudhashingκάνειδυνατήτηναγοράτου αποτελέσματος από τη χρησιμοποιούμενη ισχύεξόρυξης Bitcoinτου υλικού που βρίσκεται σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων.

Σεαυτήτηνπερίπτωση, ολόκληρη η διαδικασία εξόρυξης πραγματοποιείται απομακρυσμένα. ΑυτόσημαίνειπωςοικάτοχοιBitcoinδενέχουν να λύσουν επιμέρους ζητήματα που συνοδεύουν τη διαδικασία εξόρυξης, όπως ηλεκτρισμό, θέματα φιλοξενίας, θέρμανση, εγκατάσταση και συντήρηση.

ΠοιαείναιταΠλεονεκτήματατηςΕξόρυξης Bitcoinστο Cloud;

 • Δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί καμία επιπλέον θερμότητα
 • Ησυχία, αφούδενυπάρχει θόρυβος απόανεμιστήρες σε συνεχή λειτουργία
 • Κανένα κόστος για παροχή ηλεκτρισμού
 • ΔενυπάρχειεξοπλισμόςπουπρέπειναπουληθείσεπερίπτωσηπουηεξόρυξηBitcoinδεναποφέρειπιακέρδη.
 • Κανένα πρόβλημα εξαερισμού ή διαχείρισης θερμότητας
 • Κανέναθέμαμευλικό,πουανκαιέχειπαραγγελθεί εγκαίρως,δενπαραδίδεταιστηνώρατουαπό τους προμηθευτές

ΠοιαείναιταΜειονεκτήματα τηςΕξόρυξης Bitcoinστο Cloud;

bitcoin mining disadvantages
 • Η ΑΠΑΤΗ!!!
 • ΜηεπαληθεύσιμεςήπάντωςμηξεκάθαρεςλειτουργίεςεξόρυξηςBitcoinστοcloud
 • Χάνεται η διασκέδαση! Αν σας αρέσει να στήνετε τα δικά σας συστήματα για την επαλήθευση συναλλαγών Bitcoin
 • Λιγότερα κέρδη, αφούοιυπηρεσίεςεξόρυξηςBitcoinστοcloudήμιαεταιρεία εξόρυξης θα σημαίνειπερισσότερα έξοδα
 • ΤασυμβόλαιαεξόρυξηςBitcoin μπορείναπροβλέπουνπαύσηλειτουργίαςήπληρωμήςεάνητιμήτουBitcoinείναι πολύ χαμηλή
 • ΜηκατοχήτουυλικούγιατηνεξόρυξηBitcoin
 • Μη δυνατότητα αλλαγών στο λογισμικό εξόρυξης Bitcoin

ΟιΚαλύτερεςΥπηρεσίεςCloudHashing

ΗαναφοράσεαυτήτηνενότηταΔΕΝαποτελείπρότασηυπέρ μιας υπηρεσίας,αλλάχρησιμεύειαπλώςκαι μόνο γιασύγκρισητωνυπηρεσιώνεξόρυξηςπου διατίθενται στοcloud.Νασημειωθείπωςυπάρχειέναςαπίστευτοςαριθμός περιπτώσεων εξαπάτησης που σχετίζονται με την εξόρυξη Bitcoinστο cloud.

ΕπισκόπησητηςHashflare: ΗHashflareπροσφέρεισυμβόλαιαεξόρυξηςSHA-256 και είναι δυνατό να εξορυχτούν πιο προσοδοφόρανομίσματαπου βασίζονται σε αλγόριθμο SHA-256, ενώ η πληρωμή γίνεται σε BTC. Οιπελάτεςπρέπεινααγοράσουν τουλάχιστον 10 GH/s.

ΕπισκόπησητηςGenesisMining: ΗGenesisMiningείναιομεγαλύτεροςπάροχοςBitcoinκαι scrypt. ΠροσφέρειτρίαπρογράμματαγιαεξόρυξηBitcoinπουείναι σε λογική τιμή. ΠαρέχονταιεπίσηςσυμβόλαιαεξόρυξηςZcash.

ΕπισκόπησητηςHashing 24: ΗHashing24ασχολείταιμετηνεξόρυξηBitcoinαπότο 2012. ΈχουνεγκαταστάσειςστηνΙσλανδίακαιΓεωργία. ΧρησιμοποιούνσύγχρονατσιπASICαπότηνBitFury, για όσο το δυνατό μεγαλύτερες επιδόσεις και μέγιστη αποδοτικότητα.

ΕπισκόπησητηςMinex: ΗMinexείναιέναςκαινοτόμοςσυναθροιστήςέργων blockchain, που παρουσιάζονται με μορφή ενός παιχνιδιού οικονομικής εξομοίωσης. ΟιχρήστεςαγοράζουνCloudpacksπουμπορούνμετάναχρησιμοποιήσουνγιαναδημιουργήσουν ένανδείκτη μεταξύ προεπιλεγμένων συνόλων από φάρμες εξόρυξης Bitcoin, κληρώσεων, καζίνο, αγορών στον πραγματικό κόσμο και πολλά άλλα.

ΕπισκόπησητηςMinergate: Προσφέρειυπηρεσίεςεξόρυξης Bitcoin στο cloud με διαδικασίες pool καιmergedmining.

ΕπισκόπησητηςHashnest: ΗHashnestλειτουργείαπότηνBitmain, παραγωγό της σειράς εξοπλισμού εξόρυξης Bitcoin, γνωστής με το όνομαAntminers. ΗHashNestδιαθέτει τώρα πάνωαπό 600 μονάδες AntminerS7 για ενοικίαση. Μπορείτεναδείτετιςτελευταίεςπληροφορίεςγιατιμέςκαιδιαθεσιμότητα, στην ιστοσελίδα της Hashnest. Τηστιγμήπουγράφονταιαυτέςοιγραμμέςένα AntminerS7 μπορεί να ενοικιαστεί για 1.200 δολάρια.

ΕπισκόπησητηςBitcoinCloudMining:Γιατηνώρα, έχουνεξαντληθείόλα τα συμβόλαια εξόρυξης Bitcoinστο cloud.

Επισκόπησητης NiceHash: ΗNiceHashείναιμοναδικήκαθώςχρησιμοποιείέναβιβλίοπαραγγελιών για να αντιστοιχήσει κάθε πωλητή συμβολαίου εξόρυξης Bitcoinμε κάθε αγοραστή. Ρίξτεμιαματιάστηνιστοσελίδα της για τις τελευταίες τιμές για την υπηρεσία.

ΕπισκόπησητηςEobot: ΞεκινήστετηςεξόρυξηBitcoinστοcloudμε μόνο 10 δολάρια. ΗEobotυποστηρίζειπωςοιπελάτες θα κάνουν απόσβεση του αρχικού τους κεφαλαίου σε 14 μήνες.

ΕπισκόπησητηςMineOnCloud: ΗMineOnCloudδιαθέτειαυτήτηστιγμήεξοπλισμό εξόρυξης για ενοικίαση στο cloudδυναμικότητας περίπου 35 TH/s. Διατίθεται μια γκάμα υλικού, συμπεριλαμβανομένων των AntMinerS4 andS5.

ΤαΚαλύτεραΣυμβόλαιαΕξόρυξηςστοCloudκαιΣυγκρίσεις

ΤασυμβόλαιαεξόρυξηςBitcoinπωλούνταισυνήθωςανάhashγιαμιασυγκεκριμένηχρονικήπερίοδο. ΥπάρχουναρκετοίπαράγοντεςπουεπηρεάζουντηνκερδοφορίατουσυμβολαίουεξόρυξηςBitcoin, μεκύριοπαράγονταναείναιητιμήτουBitcoin.

Γιαπαράδειγμα, μιαπληρωμήGHash/sμπορεί ναείναι 0,0012 BTC / GHs για συμβόλαιο 24 μηνών.

Τασυμβόλαιαδιαφέρουν, απόωριαίαμέχριγια περίοδοπολλώνχρόνων. ΟκύριοςάγνωστοςπαράγονταςγιαταδύομέρηείναιηδυσκολίατουδικτύουBitcoin, κάτιπουεπηρεάζειδραματικάτηνκερδοφορίατωνσυμβολαίωνεξόρυξηςBitcoin στο cloud.

ΗδυσκολίαστοδίκτυοBitcoinείναιέναμέτροτουπόσοδύσκολοείναιναβρεθείέναhash σε λιγότερο από έναν δεδομένο στόχο.

ΤοδίκτυοBitcoinέχειμιασυγκεκριμένη παγκόσμιαδυσκολία. Ταέγκυραμπλοκπρέπειναέχουνέναhash κάτωαπό αυτό τον στόχο. Οι κοινοί τόποι εξόρυξης έχουν επίσης μια δυσκολία ειδικά γι’ αυτούς, κατεβάζοντας το όριο για την κοινή εξόρυξη.

ΗδυσκολίατουBitcoin, χονδρικά,αλλάζεικάθεδύοεβδομάδεςήμόλις δημιουργηθούν 2.016 μπλοκ.

ΥπάρχουνπολλέςδιαφορετικέςεπιλογέςγιαεξόρυξηBitcoinστοcloud, όσον αφορά άλλες μορφές τεχνολογίαςαλυσίδας μπλοκ.

ΟιΚαλύτερεςΥπηρεσίεςΕξόρυξηςLitecoinστοCloud και Συγκρίσεις

Υπάρχουνπεριορισμένεςεπιλογέςσυμβολαίωνγιαεξόρυξη Litecoin. Αντίποταστηνπιοκάτωλίσταδενκαλύπτειτιςανάγκεςσας, μπορείτενααγοράσετεσυμβόλαια εξόρυξης στο cloudγια Bitcoin (που αναφέρονται πιο πάνω) και απλώς να αλλάξετε τα Bitcoin που κερδίσατε σεLitecoin.

ΕπισκόπησητηςHashflare: ΗHashflareπροσφέρεισυμβόλαιαεξόρυξης scryptμε ελάχιστη αγορά 1 MH/s.

ΕπισκόπησητηςGenesisMining: ΗGenesisMiningπροσφέρεισυμβόλαιαεξόρυξης Litecoin στοcloud.

ΗMinexείναιέναςκαινοτόμοςσυναθροιστήςέργων blockchain που παρουσιάζονται με μορφή ενός παιχνιδιού οικονομικής εξομοίωσης. ΟιχρήστεςαγοράζουνCloudpacksπουμπορούνμετάναχρησιμοποιήσουνγιαναδημιουργήσουν ένανδείκτη μεταξύ προεπιλεγμένων συνόλων από φάρμες εξόρυξης Bitcoin, κληρώσεων, καζίνο, αγορών στον πραγματικό κόσμο και πολλά άλλα.

ΕπισκόπησητηςMinergate: Προσφέρειυπηρεσίεςεξόρυξης Bitcoin στο cloud με διαδικασίες poolκαιmergedmining.

ΕπισκόπησητηςEobot: ΗEobotπροσφέρεισυμβόλαια εξόρυξηςLitecoinστο cloudμε μηνιαίες πληρωμές 0,0071 LTC.

ΟιΚαλύτερεςΥπηρεσίεςΕξόρυξηςDashστοCloud και Συγκρίσεις

Υπάρχουνπεριορισμένεςεπιλογέςσυμβολαίωνγιαεξόρυξη Dash. Αντίποταστηνπιοκάτωλίσταδενκαλύπτειτιςανάγκεςσας, μπορείτενααγοράσετεσυμβόλαια εξόρυξης στο cloudγια Bitcoin (που αναφέρονται πιο πάνω) και απλώς να αλλάξετε τα Bitcoin που κερδίσατε σεDash.

ΕπισκόπησητηςGenesisMining: ΗGenesisMiningείναιομεγαλύτεροςπάροχοςεξόρυξης X11 στο cloud. ΠροσφέρειτρίαπρογράμματαεξόρυξηςDashX11 σε λογική τιμή.

ΟιΚαλύτερεςΥπηρεσίεςΕξόρυξηςEtherστοCloud και Συγκρίσεις

Υπάρχουνπεριορισμένεςεπιλογέςσυμβολαίωνγιαεξόρυξη Ether. Αντίποταστηνπιοκάτωλίσταδενκαλύπτειτιςανάγκεςσας, μπορείτενααγοράσετεσυμβόλαια εξόρυξης στο cloudγια Bitcoin (που αναφέρονται πιο πάνω) και απλώς να αλλάξετε τα Bitcoin που κερδίσατε σεEther.

ΕπισκόπησητηςHashflare: HHashflareείναιέναςμεγάλοςπάροχοςυπηρεσιώνεξόρυξηςEtherστο cloud, παρέχοντας συμβόλαια Ethereum γιαεξόρυξη σε λογική τιμή.

ΕπισκόπησητηςGenesisMining: ΗGenesisMiningείναιομεγαλύτεροςπάροχος υπηρεσιών εξόρυξης Etherστο cloud. ΤασυμβόλαιαEthereumγιαεξόρυξηστοcloudπροσφέρονται σε λογικές τιμές.

ΗMinexείναιέναςκαινοτόμοςσυναθροιστήςέργων blockchain που παρουσιάζονται με μορφή ενός παιχνιδιού οικονομικής εξομοίωσης. ΟιχρήστεςαγοράζουνCloudpacksπουμπορούνμετάναχρησιμοποιήσουνγιαναδημιουργήσουν ένανδείκτη μεταξύ προεπιλεγμένων συνόλων από φάρμες εξόρυξης Bitcoin, κληρώσεων, καζίνο, αγορών στον πραγματικό κόσμο και πολλά άλλα.

ΕπισκόπησητηςEobot: ΗEobotδιαθέτεισυμβόλαια εξόρυξης Ethereumστο cloudαντί μηνιαίας πληρωμής0,0060 ETH.

ΑυτόςοοδηγόςεξόρυξηςEthereumστοcloudθασαςδείξει πώς να προχωρήσετε σε εξόρυξη Ethereum χρησιμοποιώντας τους διακομιστές της Amazon στοcloud.

Απάτες με την Εξόρυξη Bitcoin στοCloud

Υπάρχειέναςτεράστιοςαριθμόςπεριπτώσεωναπάτηςπουσχετίζονται με την εξόρυξη Bitcoin στοcloud, όπως για παράδειγμα μια πιθανή πυραμίδα που αποκαλύφθηκε, ύψους περίπου 500.000 δολαρίων. Οιμελλοντικοίπελάτεςθαπρέπειναείναιιδιαίτεραεπιφυλακτικοί και προσεκτικοί πριν αγοράσουν οποιοδήποτε συμβόλαιο εξόρυξης Bitcoin.Υπηρεσίεςπουπρέπειναγνωρίζετε:

ΕπισκόπησητηςScrypt.cc: ΗScrypt.ccεπιτρέπειτηναγοράKHSσεμόνολίγαδευτερόλεπτα, ξεκινώνταςάμεσατηνεξόρυξη, ενώμπορείςναπουλήσειςταKHSσεπραγματικόχρόνομεβάση τις τιμές που διαμορφώνονται από την προσφορά και τη ζήτηση! ΌλαταKHashesβρίσκονταιαποθηκευμένακαιδιατηρούνταιμεασφάλεια σε 2 ασφαλείς κεντρικούς υπολογιστές δεδομένων.

ΕπισκόπησητηςPBMining: Διατείνεταιπωςλειτουργεί υλικό εξόρυξηςASIC. ΌτανοιπελάτεςαγοράζουνένασυμβόλαιοεξόρυξηςBitcoin, αρχίζουν να κερδίζουν Bitcoinάμεσα. ΗPiggybackMiningκαλύπτειόλαταέξοδακόστουςκαιόλεςτιςχρεώσεις για την εξόρυξη Bitcoinμέσω pool.ΤασυμβόλαιαεξόρυξηςBitcoinείναι 100% ασφαλισμένακαθώςεπιθυμίατουςείναι οι πελάτες τους να είναι πετυχημένοι.

ΕπισκόπησητηςBitcoinCloudServices (BCS): Φαίνεταιπωςπρόκειται για απάτη με πυραμίδα ύψους 500.000 δολαρίων.

ΕπισκόπησητηςZeushash: Όπως φαίνεται, σταμάτησε τις πληρωμές.

ΕπισκόπησητηςBitminer.io: Σύμφωναμεαναφορέςχρηστών, φαίνεταιναέχουνσταματήσειτιςπληρωμές.

Εταιρείες Εξόρυξης Κρυπτονομισμάτων στο Cloud

ΕπισκόπησητηςHashflare: ΑναλαμβάνειεξόρυξημεεπιλογέςSHA-256, ScryptκαιScrypt-N. Γιατηνώρα, φαίνεταινα έχει τις καλύτερες τιμές για αυτά που προσφέρει.

ΕπισκόπησητηςGenesisMining: ΗGenesisMiningείναιομεγαλύτεροςπάροχοςεξόρυξης Bitcoinκαιscrypt στοcloud.

ΕπισκόπησητηςHashing 24: ΗHashing24 ασχολείταιμετηνεξόρυξηBitcoinαπότο 2012. ΈχουνεγκαταστάσειςστηνΙσλανδίακαιΓεωργία. ΧρησιμοποιούνσύγχρονατσιπASICαπότηνBitFury για όσο το δυνατό μεγαλύτερες επιδόσεις και μέγιστη αποδοτικότητα.

ΗMinexείναιέναςκαινοτόμοςσυναθροιστήςέργων blockchain που παρουσιάζονται με μορφή ενός παιχνιδιού οικονομικής εξομοίωσης. ΟιχρήστεςαγοράζουνCloudpacksπουμπορούνμετάναχρησιμοποιήσουνγιαναδημιουργήσουν ένανδείκτη μεταξύ προεπιλεγμένων συνόλων από φάρμες εξόρυξης Bitcoin, κληρώσεων, καζίνο, αγορών στον πραγματικό κόσμο και πολλά άλλα.

ΕπισκόπησητηςMinergate:ΗMinerGateείναιέναpoolεξόρυξης που δημιουργήθηκε από μια ομάδα φανατικών οπαδών των κρυπτονομισμάτων. Είναιτοπρώτοpoolπουπαρέχειυπηρεσίεςγια mergedmining. Αυτόσημαίνειπωςότανγίνεταιμιαεξόρυξηστοpool, τηνίδιαστιγμήμπορεί να πραγματοποιείται μια άλλη εξόρυξη για διαφορετικό νόμισμα, χωρίς να μειώνεται η απόδοση για την επαλήθευση του hash στο κύριο νόμισμα.

ΕπισκόπησητηςHashnest: ΗHashnestλειτουργείαπότηνBitmain, παραγωγό της σειράς εξοπλισμού εξόρυξης Bitcoin, γνωστής με το όνομαAntminers. ΗHashNestδιαθέτει πάνωαπό 600 μονάδες AntminerS7 για ενοικίαση. Μπορείτεναδείτετιςτελευταίεςπληροφορίεςγιατιμέςκαιδιαθεσιμότητα, στην ιστοσελίδα της Hashnest.

ΕπισκόπησητηςBitcoinCloudMining: Θεωρητικά,είναιστονχώρο της εξόρυξηςBitcoin από τα μέσα του 2013. Όλος ο εξοπλισμόςεξόρυξηςπου διαθέτει βρίσκεταισεένατελευταίαςτεχνολογίαςκέντροδεδομένωνστηνΑυστραλία, ενώ έχει πρόσβαση σε μηχανήματα υψηλής ποιότητας και υποστήριξη εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.

ΕπισκόπησητηςNiceHash: ΗNiceHashδίνειτηδυνατότητα πώλησης και αγοράς δυναμικού εξόρυξης. Η πώληση είναι πανεύκολη, με σύνδεση του εξοπλισμού εξόρυξης στα stratumpoolεξόρυξης, ενώ οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν δυναμικό εξόρυξης όταν το επιθυμούν και πληρώνουν ανάλογα με τη χρήση της υπηρεσίας. ΗNiceHashυποστηρίζειπωςφέρνειστηναγοράμια καινοτόμα, εύκοληστηχρήση και ακίνδυνη υπηρεσία εξόρυξης στο cloud.Είναι δυνατή η εξόρυξη μιας τεράστιας σειράς από δημοφιλή νομίσματα με βάση τους αλγόριθμουςSHA-256 (Bitcoin, κλπ), Scrypt (Litecoin, Dogecoin, κλπ), Scrypt-N (Vertcoin, κλπ) καιX11 (DarkCoin, κλπ).

ΕπισκόπησητηςEobot: Υποστηρίζειπωςείναιηπιοεύκολη, οικονομική και καλύτερη λύση εξόρυξης στο cloud. Μπορείςναξεκινήσειςμε 10 δολάριαχρησιμοποιώνταςPayPal και να επιλέξεις μεταξύ οποιουδήποτε κρυπτονομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin, Litecoin, Peercoin, Namecoin, Feathercoin, Dogecoin, NautilusCoinκαιVertcoin.

ΕπισκόπησητηςMineOnCloud: ΗMineOnCloudφαίνεται πως διαθέτει απαρχαιωμένο υλικό. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013. Προσφέρουν συμβόλαια εξόρυξης με αλγόριθμο SHA256 χρησιμοποιώντας ένα πολύ σταθερό τσιπ ASIC 28nm. ΔιαθέτουνδύοεπιλογέςσυμβολαίουεξόρυξηςBitcoin, ένα ημερήσιο κι ένα ετήσιο. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την εξόρυξη Bitcoin μέσω poolκαι να αλλάζουν δωρεάν κάθε μήνα σε ετήσιο συμβόλαιο.

ΕπισκόπησητηςScrypt.cc: ΗScrypt.ccεπιτρέπειτηναγοράKHSσεμόνολίγαδευτερόλεπτα, ξεκινώνταςάμεσατηνεξόρυξη, ενώμπορείςναπουλήσειςταKHSσεπραγματικόχρόνομεβάση τις τιμές που διαμορφώνονται από την προσφορά και τη ζήτηση! ΌλαταKHashesβρίσκονταιαποθηκευμένακαιδιατηρούνταιμεασφάλεια σε 2 ασφαλείς κεντρικούς υπολογιστές δεδομένων.

ΕπισκόπησητηςPBMining: Διατείνεταιπωςλειτουργεί υλικό εξόρυξηςASIC. ΌτανοιπελάτεςαγοράζουνένασυμβόλαιοεξόρυξηςBitcoin, αρχίζουν να κερδίζουν Bitcoinάμεσα. ΗPiggybackMiningκαλύπτειόλαταέξοδακόστουςκαιόλεςτιςχρεώσεις για την εξόρυξη Bitcoinμέσω pool.ΤασυμβόλαιαεξόρυξηςBitcoinείναι 100% ασφαλισμένακαθώςεπιθυμίατουςείναι οι πελάτες τους να είναι πετυχημένοι.

ΕπισκόπησητηςBitcoinCloudServices (BCS): Φαίνεταιπωςπρόκειται για απάτη με πυραμίδα ύψους 500.000 δολαρίων.

ΕπισκόπησητηςZeushash: Όπως φαίνεται, σταμάτησε τις πληρωμές.

ΕπισκόπησητηςBitminer.io: Σύμφωναμεαναφορέςχρηστών, φαίνεταιπωςέχουν σταματήσει τις πληρωμές.

Written by Bitcoin Mining on .