ຄູ່ມືການຫາເງິນ Bitcoin - ເລີ່ມການຫາເງິນ Bitcoin

ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ (1) ວິທີທີ່ໂປຣແກຣມຫາເງິນBitcoin ເຮັດວຽກ, (2) ວິທີທີ່ເລີ່ມໃຊ້ໂປຣແກມເງິນBitcoin, (3) ໂປຣແກມຊອບແວຫາເງິນBitcoin ທີ່ດີສຸດແມ່ນຫຍັງ, (4) ອຸປະກອນຮາດແວຫາເງິນBitcoinທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ, (5)ຊອກຫາກຸ່ມຫາເງິນ Bitcoin ທີ່ດີສຸດໄດ້ຢູ່ໃສ່ ແລະ (6) ວິທີເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກໂປຣແກມBitcoinຂອງທ່ານໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.


ການຫາເງິນ Bitcoin ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໃຫ້ມີກໍາໄລ ແຕ່ຖ້າທ່ານລອງໃຊ້ໂປຣແກມນັກຫາເງິນBitcoinແມ່ນຖືວ່າເປັນໂອກາດທີ່ດີ.

ວິທີທີ່ໂປຣແກມຫາເງິນ Bitcoin ເຮັດວຽກ

ກ່ອນທ່ານເລີ່ມຫາເງິນຈາກໂປຣແກມ Bitcoin, ກ່ອນທ່ານຈະເລີ່ມຫລີ້ນໂປຣແກມ Bitcoin, ທ່ານຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ໂປຣແກມຫາເງິນBitcoin ໝາຍເຖິງຫຍັງ. ໂປຣແກມແມ່ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍຂັ້ນຕອນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ SHA256 ແບບແຮຊຮອບຄູ່ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງການເຮັດທຸລະກໍາຂອງໂປຣແກມBitcoin ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບບັນຊີແຍກປະເພດທົ່ວໄປຂອງເຄືອຂ່າຍໂປຣແກມ Bitcoin. ຄວາມໄວ ທີ່ທ່ານຈະຫາເງິນຈາກໂປແກຣມBitcoinແມ່ນໄດ້ຮັບການວັດແທກເປັນແບບແຮຊຕໍ່ວິນາທີ.

ເຄືອຂ່າຍໂປຣແກມເງິນBitcoin ແມ່ນສາມາດປ່ຽນແທນນັກຫາເງິນBitcoin ສາມາດທົດລອງ ດ້ວຍການປ່ອຍເງິນ Bitcoin ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເຫລົ່ານັ້ນ ຜູ້ທີ່ປະກອບສ່ວນກໍາລັງການຄໍານວນທີ່ຈໍາເປັນ.ນີ້ມາໃນຮູບແບບຂອງເງິນBitcoinທີ່ອອກໃໝ່ໆ ແລະ ຈາກຄ່າທໍານຽມທຸລະກໍາ ລວມຢູ່ໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເມື່ອຫາເງິນBitcoin. ກໍາໄລການປະມວນຜົນທີ່ຫລາຍຂຶ້ນທີ່ທ່ານປະກອບສ່ວນໃນເວລານັ້ນ ສ່ວນແບ່ງເງິນຂອງທ່ານຈະຫລາຍຂຶ້ນ.

ບາດກ້າວ 1 - ໄດ້ອຸປະກອນຮາດແວຫາເງິນBitcoin ທີ່ດີສຸດການຊື້ໂປແກຣມBitcoin

ໃນບາງກໍລະນີ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຊື້ອຸປະກອນຫາເງິນດ້ວຍໂປຣແກມເງິນBitcoin. ມື້ນີ້, ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນຮາດແວໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນເວັບໄຊອາເມຊອນ. ທ່ານຍັງອາດຈະຕ້ອງກວດເບິ່ງ BitcoinChart.

ຂັ້ນຕອນເພື່ອເລີ່ມຫາເງິນBitcoin

ເພື່ອເລີ່ມຫາເງິນ Bitcoin, ທ່ານຕ້ອງມີອຸປະກອນຮາດແວຫາເງິນBitcoin. ໃນມື້ທໍາອິດຂອງໂປຣແກມເງິນBitcoin, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຫາເງິນກັບຊີພີຍູຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ຫລື ກາດປະມວນຜົນວິດີໂອຄວາມໄວສູງ. ມື້ນີ້ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ. ຊິບດັດແປງ Bitcoin ASIC chips ມີປະສິດທິພາບສູງຮອດ 100 ເທົ່າ ຂອງຄວາມສາມາດຂອງລະບົບເກົ່າ ທີ່ຄວບຄຸມອຸດສະຫະກໍາຫາເງິນBitcoin.

ການຫາເງິນ Bitcoin ຈະໃຊ້ພະລັງງານຫລາຍກວ່າທີ່ທ່ານຫາໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຫາເງິນ Bitcoinດ້ວຍອຸປະກອນຫາເງິນBitcoin ທີ່ດີສຸດທີ່ສ້າງຂຶ້ນພິເສດ ສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ. ຫລາຍໆບໍລິສັດເຊັ່ນວ່າ Avalon ໃຫ້ລະບົບທີ່ດີເລີດທີ່ສ້າງຂຶ້ນສະເພາະສໍາລັບການຫາເງິນBitcoin.

ບໍລິການຫາເງິນ Bitcoin Cloud ທີ່ດີສຸດ

ທາງເລືອກອື່ນໆແມ່ນເພື່ອຊື້ສັນຍາໂປຣແກມຫາເງິນBitcoin cloud. ສິ່ງນີ້ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນຕົວຈິງໄດ້.

ສິ່ງທີ່ຖືກຂຶ້ນບັນຊື່ຢູ່ໃນພາກນີ້ ບໍ່ແມ່ນການຮັບຮອງການບໍລິການດັ່ງກ່າວນີ້. ມີຈໍານວນການຫລອກລວງການຫາເງິນBitcoin cloud ຫລາຍທີ່ສຸດ.

ການທົບທວນໂປຣແກມ Hashflare: ໂປຣແກມ Hashflareໄດ້ມອບສັນຍາຫາເງິນ SHA-256 ແລະ SHA-256 coin ເຊິ່ງສາມາດຫາໄດ້ຂະນະທີ່ ການຈ່າຍເງິນອັດຕະໂນມັດຍັງຢູ່ໃນ BTC. ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຊື້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 GH/s.

ການທົບທວນໂປຣແກມ Genesis Mining: ໂປຣແກມຫາເງິນ Genesis Mining ແມ່ນຜູ້ສະໜອງການເງິນຜ່ານໂປແກຣມ Bitcoin ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ຜ່ານລະບົບscrypt cloud mining.ໂປຣແກມ Genesis Mining ໄດ້ມອບແຜນຫາເງິນ Bitcoin cloud ສາມແຜນ ທີ່ມີລາຄາກໍານົດ. ສັນຍາຫາເງິນ Zcashແມ່ນຍັງມີພ້ອມໃຫ້.

ການທົບທວນໂປຣແກມ Hashing 24: ໂປຣແກມ Hashing24 ແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫາເງິນໂປຣແກມ Bitcoin ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012. ມີສູນໃນລັດໄອແລນ ແລະ ຈໍເຈຍ. ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຊິບ ASIC ທີ່ທັນສະໄໝຈາກ BitFuryທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການທົບທວນໂປຣແກມ Minex: ໂປຣແກມ Minexແມ່ນໂປຣແກມໃໝ່ທີ່ຮ່ວມເອົາໂຄງການ Blockchainທີ່ນໍາສະເໜີໃນຮູບແບບຈໍາລອງເກມທາງເສດຖະກິດ. ຜູ້ໃຊ້ຈະຊື້ Cloudpacks ທີ່ສາມາດໃຊ້ສ້າງດັດສະນີຈາກຊຸດກ່ອນເລືອກຂອງຟາມຫາເງິນ, ລອດຕາລີ້, ຄາສິໂນ້, ຕະຫລາດໂລກຈິງ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ການທົບທວນໂປຣແກມ Minergate:ໃຫ້ບໍລິການຫາເງິນແບບກຸ່ມ, ລວມຕົວ ແລະ ຫາເງິນແບບcloud ສໍາລັບໂປຣແກມເງິນ Bitcoin.

ການທົບທວນໂປຣແກມ Hashnest: ໂປແກຣມ Hashnestແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍ Bitmain, ຜູ້ຜະລິດໂປແກຣມ Antminer line ຂອງກຸ່ມຫາເງິນ Bitcoin. ໂປແກຣມ Hashnestມີ Antiminer S7s ຫລາຍກວ່າ 600 ສໍາລັບເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງການກໍານົດລາຄາ ແລະ ຄວາມພ້ອມຕ່າງໆລ່າສຸດຢູ່ໃນເວບໄຊ Hashnest. ໃນເວລາຂຽນອັດຕາແຮຊຂອງໂປຣແກມAntminerໜຶ່ງສາມາດຖືກເຊົ່າຢູ່ທີ່1,200 ໂດລາ.

ການທົບທວນໂປຣແກມ Bitcoin Cloud Mining:ປະຈຸບັນສັນຍາຫາເງິນໂປຣແກມ Bitcoin Cloud ທັງໝົດແມ່ນຖືກຂາຍອອກຈົນໝົດ.

ການທົບທວນໂປຣແກມ NiceHash: ໂປຣແກມ NiceHashແມ່ນໂປຣແກມສະເພາະ ທີ່ມັນໃຊ້ orderbookເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ພົບກັບຜູ້ຂາຍສັນຍາຫາເງິນ. ກວດສອບເວັບໄຊສໍາລັບລາຄາລ້າສຸດ.

ການທົບທວນໂປຣແກມ Eobot</strong>:ເລີ່ມໂປຣແກມຫາເງິນ Cloud ໜ້ອຍເທົ່າທີ່ຈະໜ້ອຍໄດ້ພຽງແຕ່ 10 ໂດລາ. Eobotອ້າງວ່າ ລູກຄ້າສາມາດແຍກອອກເປັນ 14 ເດືອນ.

ການທົບທວນໂປຣແກມ MineOnCloud:ໂປຣແກມ MineOnCloudປະຈຸບັນມີອຸປະກອນ 35 TH/s ຂອງອຸປະກອນຫາເງິນສໍາລັບເຊົ່າໃນ Cloud. ບາງຜູ້ຫາເງິນທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບເຊົ່າລວມທັງ AntMiner S4s ແລະ S5s.

ຂັ້ນຕອນ 2 - ດາວໂຫລດໂປຣແກມຊອບແວຫາເງິນBitcoin ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ເມື່ອທ່ານມີອຸປະກອນຫາເງິນBitcoin, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ດາວໂຫລດໂປຣແກມພິເສດ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບໂປຣແກມຫາເງິນBitcoin. ມີຫລາຍໂປຣແກມຢູ່ໃນນັ້ນ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບໂປຣແກມຫາເງິນBitcoin. ແຕ່ມີສອງໂປຣແກມທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມສຸດແມ່ນໂປຣແກມ CGminerແລະ BFGminerທີ່ເປັນໂປຣແກມບັນຖັດຄໍາສັ່ງ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ ທີ່ມາພ້ອມກັບ GUI, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງລອງໃຊ້ໂປແກຣມ EasyMinderທີ່ເປັນໂປຣແກມວິນໂດ/ລີນຸກ/ແອນລອຍແບບຄຣິກແອັນໂກ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມໃນຊອບແວຫາເງິນBitcoinທີ່ດີສຸດ.

ຂັ້ນຕອນ 3 - ຮ່ວມກຸ່ມຫາເງິນ Bitcoin

ເມື່ອທ່ານພ້ອມຫາເງິນBitcoinໃນເວລານັ້ນ ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຫາເງິນBitcoin. ກຸ່ມຫາເງິນ Bitcoin ແມ່ນກຸ່ມຂອງນັກຫາເງິນBitcoinທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບຣ໋ອກ ແລະ ແບ່ງປັນເງິນ. ໂດຍບໍ່ມີກຸ່ມຫາເງິນBitcoin, ທ່ານອາດຈະຫາເງິນBitcoinເປັນເວລາຫລາຍກວ່າປີໜຶ່ງ ແລະ ຫາເງິນBitcoin ບໍ່ໄດ້. ເປັນການສະດວກສະບາຍທີ່ຈະແບ່ງປັນວຽກ ແລະ ແບ່ງເງິນດ້ວຍກຸ່ມຜູ້ຫາເງິນBitcoin. ນີ້ແມ່ນບາງທາງເລືອກ:

ສໍາລັບກຸ່ມຕ່າງໆ, ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໂປຣແກມ p2pool.

ກຸ່ມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນເຊື່ອວ່າປະຈຸບັນແມ່ນບຣ໋ອກກວດສອບກັບໂປຣແກມ Bitcoin Core 0.9.5 ຫລື ຫລັງຈາກນັ້ນ (0.10.2 ຫລື ຫລັງຈາກນີ້ ແນະນໍາ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ DoS):

ຂັ້ນຕອນ 4 - ສ້າງກະເປົາເງິນBitcoin

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການຫາເງິນBitcoinແມ່ນການສ້າງກະເປົາເງິນ Bitcoin ຫລື ນໍາໃຊ້ກະເປົາເງິນ Bitcoin ທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ ເພື່ອຮັບເງິນBitcoinທີ່ທ່ານຫາໄດ້. ໂປຣແກມ Copay ແມ່ນໂປຣແກມກະເປົາເງິນBitcoin ທີ່ດີ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການແຕກຕ່າງກັນ. ກະເປົາອຸປະກອນຮາດແວເງິນBitcoin ແມ່ນຍັງມີພ້ອມໃຫ້.

ເງິນ Bitcoinຈະຖືກນໍາສົ່ງຫາກະເປົາເງິນBitcoin ໂດຍນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ສະເພາະທີ່ຂຶ້ນກັບທ່ານ. ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການສ້າງກະເປົາເງິນBitcoin ແມ່ນຮັບປະກັນເງິນຈາກຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍໂດຍການຮັບຮອງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສອງປັດໃຈຫລື ຮັກສາມັນໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ອ໋ອບລາຍທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ. ໂປຣແກມກະເປົາດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ດ້ວຍການດາວໂຫລດຊອບແວລູກຄ້າລົງສູ່ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເລືອກກະເປົາເງິນBitcoin ໃນເວລານັ້ນ ທ່ານສາມາດເລີ່ມໄດ້ຈາກທີ່ນີ້.

ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ ແລະ ຂາຍເງິນBitcoinຂອງທ່ານ. ສໍາລັບເລື່ອງນີ້ ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາ:

  • SpectroCoin - ໂປຣແກມແລກປ່ຽນເງິນເອີລົບດ້ວຍລະບົບ SEPA ມື້ດຽວກັນ ແລະ ສາມາດຊື້ດ້ວຍບັດສິນເຊື່ອ
  • Kraken - ໂປຣແກມແລກປ່ຽນເງິນເອີລົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດດ້ວຍລະບົບ SEPA ມື້ດຽວກັນ
  • Buying Bitcoin Guide –ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອຊອກຫາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ Bitcoin ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
  • Local Bitcoins –ການບໍລິການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຫາຄົນທີ່ຕ້ອງການໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ເພື່ອຂາຍເງິນ Bitcoinຫາທ່ານໂດຍກົງ. ແຕ່ລະວັງ!
  • Coinbase ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ດີ ເພື່ອເລີ່ມ ເມື່ອຊື້ເງິນ Bitcoin. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາວ່າ ທ່ານບໍ່ຄວນຮັກສາເງິນ Bitcoinໃດໜຶ່ງໃນການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຂັ້ນຕອນ 5 – ຮັບເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານລ້າສຸດກ່ຽວກັບເງິນBitcoin

ການຮັບເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານເງິນ Bitcoin ແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບກໍາໄລການຫາເງິນBitcoinຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂ່າວທົ່ວໄປຂອງເງິນBitcoin ໃນເວລານັ້ນ ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາພາກຂ່າວ WeUseCoins.

ມີພາກຂ່າວຫາເງິນBitcoin ແລະ ນີ້ແມ່ນ 5 ບົດຄວາມລ່າສຸດນີ້:

[ຄໍາເຕືອນ] - ທີ1 ສິງຫາ 2017 ໂປແກຣມ BIP 148 UASF ຈະເກີດຂຶ້ນ. ນີ້ຈະກະທົບກັບລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຫາເງິນ Bitcoin ໂດຍການຫາເງິນທັງລະບົບ legacy ຫລື BIP 148 chain.

ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມ, ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ອ່ານຄູ່ມື UASF.

Written by Bitcoin Mining on .