Bitcoin utvinningsguide–kommei gangmed Bitcoin utvinning

Du villære (1) hvordanutvinningav Bitcoins fungerer, (2) hvordan du kanstarteutvinningav Bitcoins, (3) hva den besteprogramvaren for utvinningav Bitcoins er, (4) hva den bestemaskinvaren for utvinningav Bitcoinser, (5) hvor du finner de besteutvinningsfondene for Bitcoins og (6) hvordanoptimalisere Bitcoin fortjenesten din.


Utvinningav Bitcoin ervanskelig å gjøre med fortjeneste men hvis du prøvererdenneBitcoin utvinneren etgodtforsøk.

Hvordanutvinningav Bitcoins fungerer

Før du starter å utvinne Bitcoin erdetnyttig å forståhva Bitcoin utvinningegentligbetyr. Utvinningav Bitcoin erlovligogoppnåsved å kjøredoblerunder med SHA256 hash verifiseringsprosesser for å validere Bitcoin transaksjoneroglevere den påkrevdesikkerheten for Bitcoin-nettverketshovedbok. Farten du utvinner Bitcoins iblirmåltiantall hash per sekund.

Bitcoin-nettverketkompensererutvinnerne for deresinnsatsved å slippe bitcoin til de sombidrar med den nødvendigemaskinkraften. Dettekommerbådei form avnyligutstedte bitcoinsogfratransaksjonsgebyrenesomerinkluderti de transaksjonenesomblirvalidertevedutvinningen. Jo mere maskinkraft du bidrar med jostørreandelfår du avbelønningen.

Steg 1 –Få den bestemaskinvaren for utvinningav Bitcoin

Kjøpe Bitcoins –I noentilfellertrenger du kanskje å kjøpemaskinvare med bitcoins. I dag kan du kjøpedetmesteavmaskinvarepåAmazon. Du vilkanskjesjekkeBitcoin tabellen.

Hvordanstarte Bitcoin utvinning

For å begynne å utvinne bitcoins, trenger du å skaffedeg bitcoin utvinningsmaskinvare. I de tidligedagene for Bitcoin vardetmulig å brukedatamaskinensprosessorellerhøyhastighetsskjermkort. I dag erikkedettelengremulig. Tilpassete ASIC-chips somtilbyrytelseopptil 100 ganger deteldresystemerhaddedominereri dag industrienvedutvinningav Bitcoin. Utvinningav Bitcoins med noemindrevilbrukemeristrømennhva du sannsyligvisviltjene. Deteressensielt å utvinne bitcoins med den besteutvinningsmaskinvarenbyggetspesifikt for detformålet. Flereselskapersom Avalon, tilbyrutmerkedesystemerbygdspesifikt for utvinning.

De bestetjenestene for utvinningav Bitcoin

Enannenmuligheter å kjøpeutvinningskontrakteriskyen.Detteforenklerprosessenmye, men økerrisikoensiden du ikkekontrollerer den aktuellefysiskemaskinvaren.

Å blilistetidenneseksjonener IKKE engodkjenningavdissetjenestene. Detharværtufattelig mange Bitcoin utvinnings-svindler.

Hashflare Review: Hashflaretilbyr SHA-256 utvinningskontrakterogmere lønnsommeSHA-256 coins kanbliutvunnetmensautomatiskeutbetalingerfremdeleseriBTC. Kundermåkjøpeminst 10 GH/s.

Genesis Mining Review: Genesis Mininger den størsteBitcoin ogscryptskybaserteutvinningsleverandøren. Genesis MiningtilbyrtreskybaserteBitcoinutvinningsavtalersomerfornuftigpriset. Zcashutvinningskontraktererogsåtilgjengelige.

Hashing 24 Review: Hashing24 harværtinvolvert med Bitcoin utvinningsiden 2012. has been involved with Bitcoin mining since 2012. De har sine anleggpå Island og I Georgia. De brukermoderne ASIC chips fraBitFury for å levere den besteoppnåeligeytelseogeffektivitet.

Minex Review: Minex ereninnovativaggregator avblockchainprosjekterpresentertietøkonomisksimuleringsspill format.BrukerekjøperCloudpackssomkigjenkanbrukestil å lageenindeksfraforhåndsplukkedesamlingeravskybaserteutvinningsfond, lotterier, casinoer, virkeligemarkederogmye mer.

Minergate Review: Tilbyrbåde fond ogkombinerteutvinnings- ogskybaserteutvinningstjenester for Bitcoin.

Hashnest Review: Hashnestdrives avBitmain, produsentenavAntminer-linjenavBitcoin utvinnerne. HashNesthar for øyeblikket over 600 Antminer S7 tilleie. Du kan se de mestoppdaterteprisenepåHashnest’ nettsted. MensdetteblirskrevetkanenAntminer S7s hash satsleies for 1200$.

Bitcoin Cloud Mining Review: For øyeblikketeralle Bitcoin skybaserteutvinningskontrakterutsolgt.

NiceHash Review: NiceHasherunikpå den måten at den brukerenordrebok for å koblekjøpereogselgereavutvinningskontrakter. Sjekknettstedet for oppdatertepriser.

Eobot Review: Start skybasertutvinningavBitcoin med så lite som 10$. Eobothevder at kunderkangåi null iløpetav 14 måneder.

MineOnCloud Review: MineOnCloudhar for øyeblikketomtrent 35 TH/s med utvinningsutstyrtilleie I skyen. Noenutvinneretilgjengelig for leieinkludererAntMiner S4 og S5.

Steg 2 –Last ned gratis Bitcoin utvinningsprogramvare

Så fort du harmottattmaskinvare for utvinningav bitcoin vil du trenge å lastened et spesielt program brukttilutvinningav bitcoin. Detfinnes mange programmer der utesomkanblibrukttilutvinningav bitcoin, men de to mestpopulæreerCGminerogBFGminersombeggeerkommandolinje programmer.

Hvis du foretrekkerbrukervennlighetensomkommer med et GUI vil du gjerneprøveEasyMinersomer et klikk-og-gå Windows/Linux/Android program.

Du vilkanskjefinnemerdetaljertinformasjonomden besteprogramvaren for utvinningav bitcoin.

Steg 3 –Bli med ietutvinningsfond for Bitcoin

Såsnart du erklartil å utvinne bitcoins vilvianbefale å bli med i et utvinningsfond for Bitcoin.Slike fond ergrupperavutvinneresom jobber sammen for å løseenblokkog dele påbelønningen. Utenetslikt fond kan du kanskje drive utvinningi over et åruten å tjenenoen Bitcoins. Deterlangtmerbeleilig å dele påarbeidetogbelønningensammenenerstørregrupperavutvinnere. Her ernoenvalg:

For etfullstendigdesentralisert fond anbefaler vi pådetvarmestep2pool. De følgendefondeneantas å værefulltutvaliderende blocker med Bitcoin Core 0.9.5 ellersenere (0.10.2 ellersenereanbefalespågrunnav Dos sårbarheter):

Steg 4 - SettoppenBitcoin Wallet

Detnestesteget for å utvinne bitcoins er å setteoppen Bitcoin Walleteller p brukeeneksisterende Bitcoin Wallet for å motta bitcoins du utvinner. Copay eren bra Bitcoin Wallet ogfungererpå mange operativsystemer. MaskinvarebaserteBitcoin Wallets erogsåtilgjengelige.

Bitcoins blir sent til din Bitcoin Wallet ved å brukeenunikadressesom kun tilhører deg. Detviktigstesteget I å setteopp din Bitcoin Wallet er å sikre den mptpotensielletruslerved å aktivereen to-faktorsautentiseringeller å holde den påenmaskinutentilknytningtil internet. En Bitcoin Wallet kanskaffesved å lastenedprogramvaretilmaskinen din.

For hjelptil å velgeen Bitcoin Wallet kan du kommei gang her.

Du vilogsåtrenge å kunnekjøpeogselge dine Bitcoins. For detteanbefalervi:

  • SpectroCoin –Europeiskbørs med sammedags SEPA ogkankjøpe med kredittkort
  • Kraken –Den størsteeuropeiskebørsen med sammedags SEPA.
  • Buying Bitcoin Guide –Fåhjelp med å finneen Bitcoin børsiditteget land.
  • Local Bitcoins –Denne fantastisketjenestenlardegsøkeettermennesker I dittlokalmiljøsomervilligetil å selgedeg Bitcoins direkte. Men værvarsom!
  • Coinbase eretgodtsted å begynnenår du skalkjøpe Bitcoins. Vianbefalerpådetsterkeste at du ikkelagrer bitcoins hos dem.

Steg 5 –Hold degoppdatert med nyheterom Bitcoins

Å holdesegoppdatertpånyheterom Bitcoins erviktig for din utvinningsprofitt. Hvis du vil ha generellenyheter om Bitcoin anbefalervi WeUseCoins news.

Ogsåhar vi Bitcoin Mining News Section ogdetteer de 5 sisteartiklene:

[ADVARSEL] – 1. August 2017 vil BIP 148 UASF inntreffe. Dettevil ha stor effect på din fortjenestesomen Bitcoin utvinnerved å utvinneentenforrigeversjoneller BIP 148 chain.

For forberedelseranbefaler vi å lese denneUASF Guide.

Written by Bitcoin Mining on .