GabaysaPagmimina ng Bitcoin –Pagsisimulasapagmimina ng Bitcoin

Matututunanmo kung (1) paanogumaganaangpagmimina ng bitcoin, (2) paanomagsisimulangmagmina ng mga bitcoin, (3) anoangpinakamgandang software sapagmimina ng bitcoin, (4) anoang pinakamahusayna hardware sapagmimina ng bitcoin, (5) saanmahahanapangpinakamagandangpagmiminahan ng bitcoin (6) paanomao-optimize angiyongmgakikitaing bitcoin.


Angpagmimina ng bitcoin ay mahirappagkakitaan perokungsusubokka, malamang ay magandangsumubokgamitang Pangmina ng bitcoin naito.

PaanoGumaganaangPagmimina ng Bitcoin

Bagokamagsimulangmagmina ng Bitcoin, kapaki-pakinabangangmaunawaankunganoangtunaynakahulugan ng pagmimina ng Bitcoin. Angpagmimina ng Bitcoin ay legal at naisasagawasapamamagitan ng pagra-run ng mgaprosesong SHA256 double round hash verification upangmapatotohananangmgatransaksyong Bitcoin at matugunanangnakaatasnaseguridad para sa ledger ng publiko ng network ng Bitcoin. Angbilis ng iyongpagmimina ng mga Bitcoin ay sinusukatayonsamga hash bawatsegundo o hashes per second.

Nababayaran ng network ng Bitcoin angmgaminero ng Bitcoin para sakanilangpagsisikapsapaglalabas ng bitcoin samgataong nag-aambag ng kinakailanganghusaysapagkokompyut. Ito ay nasaanyo ng kapwabagongisyungmga bitcoin at mulasamgasingilsatransaksyonnakasamasamgatransaksyongnapatotohananhabangnagmimina ng mga bitcoin. Kapagmasmaramikangnaiambagnahusaysapagkokompyut, mas malakiangmagigingbahagimosa reward.

Hakbang 1 –KuninangPinakamahusayna Hardware saPagmimina ng Bitcoin

Pagbili ng mga Bitcoin –Sailangsitwasyon, maaaringkailanganinmongbumili ng hardware sapagmiminagamitangmga bitcoin. Baka gusto mo ring tingnanangmgatsart ng bitcoin.

PaanoMagsisimulasaPagmimina ng Bitcoin

Upangmagsimulasapagmimina ng mga bitcoin, kakailanganinmongmagkaroon ng hardware sapagmimina ng bitcoin.Noongbagonglabasang bitcoin, posiblengmagminagamitang CPU ng iyong computer o high speed na video processor card. Ngayon, hindinaitoposible. Nadominana ng mgaPasadyang Bitcoin ASIC chip na nag-aalok ng hanggang 100 besesnakakayahankaysasamgalumang system angindustriya ng pagmimina ng Bitcoin.

Kapagnagminaka ng Bitcoin gamitang mas mahinarito ay mas lalakiangkonsumo ng kuryentekaysasaiyongkikitain. Napakahalagangmagmina ng mga bitcoin gamitangpinakamahusayna hardware sapagmiminanaginawamismo para salayuningiyon. May ilangkompanyanagaya ng Avalon na nag-aalok ng napakahuhusayna system naginawamismo para sapagmimina ng bitcoin.

PinakamahuhusaynaSerbisyosaPagmimina ng Bitcoin sa Cloud

Angisa pang opsyon ay angbumilisamgakontrata ng pagmimina ng Bitcoin sa cloud. Napadadalinitonanghustoangprosesongunitnadaragdaganangpakikipagsapalarandahilhindimokontroladoangaktwalnapisikalna hardware.

Hindi pag-eendorso ng mgaserbisyongitoangmakasamasalistahansaseksyongito. Nagkaroon ng napakaraming scam sapagmimina ng Bitcoin sa cloud.

Review saHashflare: AngHashflareay nag-aalok ng mgakontratasapagmimina ng SHA-256,at maaaringminahinang mas mapapakinabangang SHA-256 na coin habangnasa BTC pa angmgaawtomatikong payout. Angmgakostumer aydapatbumilinangkahit 10 GH/s.

Review sa Genesis Mining: Ang Genesis Mining ay angpinakamalaking provider ngpagmimina ng Bitcoin at scrypt cloud. AngGenesis Mining ay nag-aalok ng tatlongplanosapagmimina ng Bitcoin namakatuwirananghalaga. Mayroon ding mgakontratasapagmimina ngZcash.

Review sa Hashing 24: Kalahoknaang Hashing24 sapagmimina ng Bitcoin mula pa noong 2012. May mgapasilidadsilasa Iceland at Georgia. Gumagamitsila ng mgamodernong ASIC chip mulasaBitFurynanaghahatid ng pinakamagalingnapagganap at kahusayan.

Review sa Minex: Ang Minex ay isangmakabagongtagatipon ng mgablockchainnaproyektonginihaharapsaformat nasimulasyonglaronatungkolsapera. Bumibiliangmga user ng mgaCloudpacknapwedenggamitinupangbumuo ng indeksmulasaunanangnapilingpangkat ng mga farm ng pagmiminasa cloud, loteriya, casino, real-world namerkado at marami pangiba.

Review saMinergate: Nag-aalok ng kapwa pool at pinagsama-samangserbisyosapagmimina at pagmiminasa cloud para sa Bitcoin.

Review saHashnest: AngHashnestay pinatatakbo ngBitmain, angprodyuser ng Antminernahanay ng mgapangmina ng Bitcoin. AngHashNestay kasalukuyang may mahigitsa 600 Antminer S7naipinaparenta.Maaarimongtingnanangpinakabagong update sapresyo at availability sa website ng HashNest. Sapanahon ng pagkakasulatnito, ang hash rate ng isangAntminer S7 ay maaaringrentahansahalagang$1,200.

Review saPagmimina ng Bitcoin sa Cloud: Sa kasalukuyan, ubosnaanglahat ng kontratasaPagmimina ng Bitcoin sa Cloud.

Review saNiceHash: NatatangiangNiceHashdahilgumagamitito ng librosapag-order upangpagtugmainangmgabumibili at nagbebenta ng mgakontratasapagmimina. Tingnanang website nitopara samgapinakabagongpresyo.

Review saEobot: Simulanangpagmimina ng Bitcoin sa cloud sahalagang$10 lang. AyonsaEobotkayangmakuha ng mgakostumerangkanilangipinuhunansaloob ng 14 nabuwan.

Review saMineOnCloud: AngMineOnClouday kasalukuyang may humigit-kumulang 35 TH/s ng kasangkapansapagmiminanaipinaparentasa cloud. Kasamasailangpangminanangipinaparenta ay angAntMiner S4s at S5s.

Hakbang 2 –Mag-download ng Libreng Software saPagmimina ng Bitcoin

Kapagnatanggapmonaangiyong hardware sapagmimina ng bitcoin, kakailanganinmong mag-download ng espesyalna program naginagamitsapagmimina ng Bitcoin. Maramingprogramanamaaaringgamitin para sapagmimina ng Bitcoin ngunitangdalawangpinakasikat ay angCGminer at BFGminernamga command line na program.

Kung mas nadadaliankasa GUI, maaaringgustuhinmongsubukanangEasyMinernaisang click and go windows/Linux/Android naprogram. Marami pang detalyadongimpormasyongmakikitasapinakamahusayna software sapagmimina ng bitcoin.

Hakbang 3 –Sumalisaisang Pool ng Pagmimina ng Bitcoin

Kapaghandakanangmagmina ng mga bitcoin, inirerekomendanaminangpagsalisaisang pool sapagmimina ng Bitcoin. Angmga pool sapagmimina ng Bitcoin ay mgapangkat ng mgaminero ng Bitcoin nanagtutulunganupanglumutas ng block at ibahagiangmga reward nito. Kung walang pool sapagmimina ng Bitcoin, bakamagminaka ng mga bitcoin nangmahigitisangtaonnangwala man langkikitaing bitcoin.Maskombinyentengpagbahagianangtrabaho at paghati-hatianang reward sa mas malakinggrupo ng mgaminero ng Bitcoin. Naritoangilangopsyon:

Para saisangganapnanaka-decentralize na pool, inirerekomenda naming ang p2pool. Angmgasumusunodna pool ay pinaniniwalaangganapnanagpapatotoong block sakasalukuyangamitang Bitcoin Core 0.9.5 omas bago (inirerekomendaang0.10.2 o mas bagodahilsamga vulnerability ng DoS):

Hakbang 4 –Mag-set Upng Bitcoin Wallet

Angsusunodnahakbangsapagmimina ng mga bitcoin ay angpagse-set-up ng Bitcoin wallet o paggamitsaiyongumiiralnang Bitcoin wallet upangmatanggapang Bitcoin naiyongminimina. AngCopay ay isangnapakagandang Bitcoin wallet at gumagamit ng maramingiba-ibangoperating system. Mayroon ding mga hardware wallet para a Bitcoin.

Ipapadalaangmga Bitcoinsaiyong Bitcoin wallet sapamamagitan ng paggamitsaisangnatatanging address naikawlangangnagmamay-ari. Angpinakamahalaganghakbangsapagse-set-up ng iyong Bitcoin wallet ay angpagtiyaknaligtasitosamgapotensyalnapanganib at magagawaitosapag-e-enable ng two-factor authentication o pagtatagonitosaisang offline na computer nawalang access sa Internet. Maaaringmagkaroon ng mga wallet sapamamagitan ng pagda-download ng software client saiyong computer.

Para satulongsapagpili ng Bitcoin wallet, pwedekang magsimularito.

Kakailanganinmo ring mabili at maibentaangiyongmga Bitcoin. Para rito, inirerekomendanaminang:

  • SpectroCoin –isangEuropeannapalitanna may same day naSEPA at maaaringbumiligamitangmga credit card
  • Kraken –Angpinakamalaking European napalitanna may same day na SEPA
  • Buying Bitcoin Guide –Kumuha ng tulongsapaghahanap ng mgapalitan ng Bitcoin saiyongbansa.
  • Local Bitcoins –Angnapakahusaynaserbisyongito ay nagbibigay-daansaiyongmaghanap ng mgataosainyongkomunidadnagustongdirektangmagbentasaiyong mga bitcoin. Pero mag-ingat!
  • AngCoinbase ay magandanglugarkapagnagsisimulangbumili ng mga bitcoin. Mahigpit naming inirerekomendanahuwagmagtago ng anumang bitcoin namulasakanila.

Hakbang 5 –ManatilingNakakaalamsaPamamagitan ng MgaBalitang Bitcoin

Angmanatilingnakakaalamsamgabalitang Bitcoin ay mahalaga para saiyongmgakikitainsapagmimina ng bitcoin. Kung gusto mo ng pangkalahatangbalitaukolsa Bitcoin, inirerekomendanaminangseksyongbalitangWeUseBitcoins.

Mayroon ding SeksyonsamgaBalitasaPagmimina ng Bitcoin at hetoang 5 pinakabagongartikulo:

[BABALA] – Sa Ika-1 ng Agosto 2017 magaganapang BIP 148 UASF. Maaarinitongmaapektuhannanghustoangiyongmgakikitainbilangisangminero ng Bitcoin dahilsapagmimina ng alinmansa legacy o BIP 146 chain.

Upangmaghanda, inirerekomendanaminangpagbasasaGabaysa UASF naito.

Written by Bitcoin Mining on .